انیمیشن کسانی که در سال 99 درگذشتند؛ انیمیشن: قاسم صارمی، عاطفه گراکویی، موسیقی و صداگذاری: میم رسولی.