پر می کنیم از مِی گلوی باده ها را. تا مست باشیم انتهای جاده ها را. بعد از دو رکعت عشق بازی باز خواندند. در رکعت سوم همان دلداده ها را. امشب به سمت خانه ی سجاد انداخت... مدح خوانی امام زین العابدین علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری.