کلیپ غمگین پنج شنبه پایانی سال به یاد همه گذشتگان.