«پژوهشکده واشنگتن» مقاله‌ای منتشر کرد که در آن تشیع را هویتی تشنه جنگ توصیف کرده است و در مقاله ای دیگر در سایت «مدن» شیعیان متهم به اجرای پروژهای خارجی مشکوک شدند...