مجموعه انیمیشن نقاش باشی، چطوری نقاشی بکشیم؟ این قسمت نقاشی کردن با استفاده از جوهر.