تلاوت گروهی با 6 بار تکرار با صدای زیبای کودکانه در 6 مکان جذاب برای حفظ سوره حمد.