اذعان رسانه های صهیونسیتی به قدرت سپاه قدس در غرب آسیا. کلیپ مربوط به قبل از شهادت سوزناک سردار سلیمانی ببینید.