نماهنگ عربی و زیرنویس فارسی با صدای سامی یوسف به مناسبت عید مبارک مبعث حضرت محمد (ص)؛ بذکر الرسول تشحذ الهمه یا رب بجاه النبی ازح الغمه