ما سینه زدیم بی صدا باریدند؛ از هر چه که دم زدیم آنها دیدند؛ ما مدعیان صف اول بودیم؛ از آخر مجلس شهدا را چیدند.