معرفی کامل و شلیک با سلاح تهاجمی تمام ایرانی "مصاف۲" که در موسسه مصاف ساخته شده است. این سلاح سبک، مقاوم به شرایط آب و هوایی، در کلاس های تهاجمی، تک تیر انداز و... است.