ای ساقی حرم ابوالفضل نهایت کرم ابوالفضل ... نوحه کوتاه آذری در مدح حضرت ابوالفضل علیه السلام مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.