من و جام می و معشوق الباقی اضافات است اگر هستی که بسم الله در تاخیر آفات است ... شعرخوانی زیبای فاضل نظری.