سرزده بر کوی دلم سوی دلم، نازنین یار و نگارم آرام جانم ،ولوله در ولوله شد یک دله شد با دل بی کس کارم، می روم منزل به منزل رو به سویش، تا ببینم بار دیگر ماه رویش؛ ترانه زیبای ولوله با صدای خاص حامد زمانی