شهرما با تمام امکانات؛ دوست‌دار حقوق حیوانات؛ دافکان، مهربان و بی‌اکراه؛ مادران سگان پاکوتاه؛ پسران فرشته‌خوی ملوس؛ گربه‌ها را نشانده جای عروس... ابیاتی اندر احوال شهر تخیلی سید شهاب جدا در محفل طنز قمپز.