ویدئوی مفید و عالی برای آموزش ابرک و طراحی ابر در نگارگری یا نقاشی ایرانی مکتب تبریز