محرک های ما اهداف ما چقدر رنگ خدا دارد در روز با چه چیزهایی می جنبیم؛ کلیپی از سخنرانی اخلاقی استاد عین صاد، علی صفایی حایری ره