با توجه به عوض شدن قانون چک بطور اساسی خوبه بدونید چطور باید چک را نقد کنید یا اگر نیاز شد برگشت بزنید