نقل شهید مرتضی مطهری از خطابه حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام درباره حقوق متقابل مردم و والی؛ مبادا اصطلاحاتی که برای جباران بکار می برید و خودتان را کوچک می کنید برای من بکار ببرید و اگر احیانا من ناراحت شدم شما از من حریم نگیرید و مردانه انتقاد کنید.