جریان کمک و بخشش امام جواد علیه السلام به یکی از شیعیان خود.