شیوه شکار در لبنان توسط آمریکایی ها از زبان دکتر انوشه، نحوه شکار افکار جوانان غرب آسیا و تغییر تفکر دربین مردم، فعالیت های یهود برای تخریب جوانان ایران و منطقه برای غارت منابع غرب آسیا.