کتاب مفتون و فیروزه از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید نوشته سعید تشکری؛ این کتاب که داستانش درباره مبارزه هنرمندان مخصوصا بازیگران تئاتر در زمان قبل از انقلاب.