میوه ای به بزرگی یک هندوانه که رنگ و مزه اش شبیه آناناس و شیرینتر است بومی افریقاست به نام جک فروت