به مناسبت روز جهانی زبان مادری این کلیپ که گوشه ای از نظر شفیعی کدکنی درباره لهجه ها و گویش های ایرانی و توطئه بال و پر دادن به آنها برای تضعیف آنهاست را می بینیم.