ویدئوی کوتاهی که پیش رو دارید، یک آزمایش اجتماعی خاص است که نتیجه این آزمایش برای برخی مسئولین قابل باور نخواهد بود!