این کلیپ مخصوص خانم هاست، اولین قسمت از مجموعه «کلیپس» این قسمت خواب زن چپه؟ "