با بودن تو اینو فهمیدم فرشته هم میتونه مرد باشه، یادم دادی که آرزوهامو به جز خدا از هیشکی نخوام، کجا من اینقد خوب بودم که تویه جوابش تو شدی بابا، واسه تمومه لحظه هایی که قلبتو لرزوندم منو ببخش؛ موشن کلیپ با صدای حامد طاها از ترانه دوست دارم پدر.