واسه یه مرد پدر کسی هست که خودشو با او می شناسه، از دست دادن پدر مثل از دست دادن خودشه؛ استوری و وضعیت واتساپ برای باباهای پر کشیده