کلیپی اخلاقی از حجت الاسلام عالی حکایت دانشجو و استاد که چرا خدا را نمی بینیم آخه پشت ما به خداست