مغز در کمتر یک ثانیه تصاویر سه بعدی پیشرفته را تفسیر می کند، با اعصاب فوق حساس به هفده عضله گفتاری دستور حرف زدن می دهد و انسان می گوید نمی دانم خدایی هست یا نه!!