مقام معظم رهبری: فرزندی تربیت کنیدکه پس از مرگ برایتان طلب مغفرت کند. بعضی بعد از مرگ پدر، یک طلب مغفرت هم نمیکنند؛یادشان هم بیفتد فقط قضایا نقل میکنند!