تماشای چگونگی آسمانی شدن شهید مهدی باکری در مستند «روایت فتح».