، هر نفس از تو می خونم، ای اعجازم دمت، آوازم حرم، مقصدم پروازم، تو آقامی با تو عقبی رو می سازم؛ نوحه خوانی حسینی مداح اهل بیت حسین سیب سرخی