در آزادی های جنسی بعضی می گویند در کشور که ممنوعیت هایی هست مردم حریص ترند اما واقعیت اینست که در غرب که هیچ محدودیتی در روابط زن و مرد نیست کار به ازدواج محارم نیز خواهد کشید؛ اخیرا طرح ازدواج محارم در مجلس فرانسه از ترس بالا بودن نرخ آزارهای جنسی برای تصویب در جریان است.