اولین شب جمعه ماه رجب را لیله الرغائب می گویند در این کلیپ نحوه خواندن نمازی را توضیح می دهد که انشاالله حاجت روا خواهید شد.