در کشور فرانسه که شعار آزادی های دینی و حقوق بشری اش گوش خلق را کر کرده است بصورت قانونی حتی با پخش صدای اذان از مناره ها مبارزه می کنند.