عنایت مالی امام هادی علیه السلام به یکی از شیعیان خود به اسم ابوجعفرهاشمی.