سرعت پیشرفت در حوزه نمایشگرها بسیار زیاد است این کلیپ تلویزیونی را نشان می دهد که کاملا شفاف است