باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، ققنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موج ها بپرسید با صخره چند چندیم؛ برشی از ترانه یازده ستاره سالار عقیلی و کلیپی به نام فاتحان مناسب استوری و وضعیت واتساپ