مسجدی زیبا و دیدنی که ویژگی آن اینست که با تکنیک نورپردازی موقع اذان گلباران می شود و صحنه های دلبربایی را خلق می کنند.