سخنرانی تکان دهنده استاد حسین انصاریان با موضوع : احتیاج شدید مردگان به خیرات.