امروزه که فضای مجازی بخش زیادی از فعالیت های زندگی ما را به خود اختصاص داده است نیازمند توجه بیشتر والدین به چگونگی حضور و فعالیت کودکان در این فضا میباشد چرا که حضور در این فضا در مسیر تربیت کودکان نقش مهمی پیدا کرده است.