این روزها دیگر سرطان واژه ترسناکی نیست ، چون ایران قوی ؛ پله های پیشرفت را حتی تا ثریا هم که باشد ، طی می کند.