علی فریادی که به مرحله نیمه نهایی عصر جدید رسیده در پشت صحنه این برنامه از نحوه اجرا در این مرحله می گوید.