بدون تعارف با جوان نخبه ای که به عشق وطن به همه زرق و برق های مهاجرت پشت پا زده است