کلیپی دیدنی از پیشرفت های ایران در دوران 42 ساله پس از انقلاب. تهیه شده در متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان فارس.