موشن گرافیک مقایسه وضعیت درمانی و پزشکی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج کرمان.