موشن گرافیک تاسیس کاباره توسط درباریان، کاباره ها محل اصلی قاچاق و توزیع مواد مخدر، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان قزوین.