اما فقط خصوصیتش مردمی بودن نیست نظام ایمانی است نظام اسلامی است که مثل شهید سلیمانی را تربیت میکند... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان لرستان.