گل اول پورتو به براگا با ضربه چپ زیبای طارمی در دقیقه ۹