روایت‌ یار ارتشی حاج قاسم از روزی که داعش نزدیک مرز کرمانشاه شد.